پست های ارسال شده در مهر سال 1391

تنهایی

هیــس !  کــــمی آرامــــتـــر تنـــــها شــــو  بی صـــــدا تــــر بـــشــــکــــن   آهــــســــتــــه تـــر سراغـــــش را بگـــــیـــــر  مـــمــــکــن است بــــیـــدار شــــود  وجــــــــدان نــــــداشتــــــه اش !  
/ 8 نظر / 19 بازدید