پست های ارسال شده در آدر سال 1391

تو به من ایـنــــــــگونه آموختی...

دیگــــــــــر سکوت هایم ســــــــرد شد....  نه به ســـــــــردی هوا.... نه به ســــــــردی دستانت...... به سردی لحنت...سکوتم سرد شد.... سرد..سرد ...سرد... تو با لحن سردتت دلم را ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 20 بازدید